Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2018

mymindneversleeps
Ach, te popołudnia przepełnia tak smętna obojętność, że jesień zaczyna się w nas, zanim się jeszcze zacznie w przyrodzie.
— Fernando Pessoa "Księga niepokoju Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie"
mymindneversleeps
3753 3dcf
Reposted fromkarahippie karahippie vianoticeable noticeable
9262 97e3 600

strangehats:

calming brew

second piece for katsudon bang and @kevystel’s fic, ascent - mixing up a late night drink

first piece l third piece 

Reposted fromerial erial vianoticeable noticeable
mymindneversleeps
1530 872b 600
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 vianoticeable noticeable
mymindneversleeps
6279 239f 600
Shameless
Reposted fromPoranny Poranny via4777727772 4777727772
mymindneversleeps
2840 d215 600
Reposted fromlukster lukster viaviren viren

September 20 2018

1004 d750 600

historium:

The Sorbonne University under student occupation. Paris, May 1968

Reposted fromcroiea croiea vialoveisnobigtruth loveisnobigtruth
mymindneversleeps
więc to był jeden dzień
z tych najcenniejszych dni
które nigdy nie wracają
— Tadeusz Różewicz - "Moje usta"
mymindneversleeps

i12bent: Witold Gombrowicz (August 4, 1904 – 1969) was a Polish novelist and dramatist. His works are characterized by deep psychological analysis, a certain sense of paradox and an absurd, anti-nationalist flavor. Photo by Bodhan Paczowski, 1965

mymindneversleeps
1990 250b
mymindneversleeps
Nikt nie jest bardziej obcy niż osoba, którą kiedyś kochaliśmy.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiiks niiks

September 18 2018

mymindneversleeps
3749 e08e
Reposted fromkarahippie karahippie vianoticeable noticeable

September 17 2018

mymindneversleeps
Już zbyt wiele się stało,
co się stać nie miało,
a to, co miało nadejść,
nie nadeszło.
— Wisława Szymborska
Reposted fromkrn krn viadelain delain
mymindneversleeps
4298 43b7 600
Reposted from4777727772 4777727772 viabylejaka bylejaka
mymindneversleeps
4477 530a
Reposted fromniewaedzi niewaedzi vianoticeable noticeable

September 15 2018

Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromsoplica soplica viarudaizia rudaizia
mymindneversleeps
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viamglistyporanek mglistyporanek
5662 76f4
mymindneversleeps
1300 4b7c
Reposted fromEtnigos Etnigos via4777727772 4777727772

September 13 2018

mymindneversleeps
Wie pani, bo mój największy problem polega na tym, że ja się chcę kontaktować z ludźmi, tylko te kontakty są niesatysfakcjonujące… że mnie męczą takie tematy konwersacyjne błahe.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl